Смайлы

Изображение Заголовок Текст
:)
:)
:) :-) (:
;)
;)
;) ,)
:(
:(
:( ':(' :'( :-(
:D
:D
:D ')))))'
'))'
'))'
'))' :))
')))'
)))
')))' '))))'
*(
*(
*(
*[[
*[[
*[[
;]]
;]]
;]] ;-]
8*)
8*)
8*) ;]
)):]
)):]
)):]
;]=
;]=
;]=
:4)
:4)
:4) %]] :p :P :-p :-P :-)) %p
:(P
:(P
:(P
%8
%8
%8 %/ %|
'shok2'
'shok2'
'shok2'
'8()'
'8()'
'8()' '8|' o_O O_o o.O O.o '8(=)' '8(}' '8(|)' |8|
:o|
:o|
:o| :o\
'8)'
'8)'
'8)'
'%)'
%)
'%)' :E]
'cooll)'
'cooll)'
'cooll)' 'cool:)' 'cool))' '^$^' :cool: 8-) '^)' 'ok')'
':=)'
:=)
':=)' ':=))'
'yes'
'yes'
'yes'
'alil'
'alil'
'alil' 'senk'
'dans))'
'dans))'
'dans))'
%))
%))
%)) :),,
'opa!)'
'opa!)'
'opa!)'
'hmmm'
'hmmm'
'hmmm'
'hz'
'hz'
'hz'
'8]
'8]
'8]
'tssss'
'tssss'
'tssss'
'Oo'
'Oo'
'Oo'
'by'
'by'
'by'
':(!!'
':(!!'
':(!!'
:+((
:+((
:+(( :-[ :((
'P:E'
'P:E'
'P:E' '}:-E'
':-E'
':-E'
':-E' ':]
'hell'
'hell'
'hell' '}:E)' '}:E'
c:(
c:(
c:(
':(8'
':(8'
':(8' ':()!'
'otbline'
'otbline'
'otbline'
'fp'
facepalm
'fp'
:bayan:
:bayan:
:bayan:
'RIP'
'RIP'
'RIP' 'milt'
'skelet'
'skelet'
'skelet'
'happyb'
'happyb'
'happyb' 'hbe'
'congrats'
'congrats'
'congrats'
'beer1'
beer1
'beer1'
'vine'
'vine'
'vine'
'\:E@@@'
comp
'\:E@@@' 'Pkdraka' 'PK#' 'PKrowr'
'vottebe1'
'vottebe1'
'vottebe1' 'vottebe2' 'zadralo' 'ham' 'molniya' 'iglap'
'Starwa1'
'Starwa1'
'Starwa1' 'Fihtov2' 'gjksfdgl' 'skalka'
'sam_durak'
'sam_durak'
'sam_durak'
'vistup'
'vistup'
'vistup'
'stick'
'stick'
'stick'
'pif-paf'
'pif-paf'
'pif-paf' 'avtomat1@' 'boks' 'banda12' 'knut%' 'kanfu' '@Ninza1'
'ansambl'
'ansambl'
'ansambl'
'OoO'
'OoO'
'OoO' 'OOOooo'
'nosilki'
'nosilki'
'nosilki'
'thank'
'thank'
'thank'
:peace:
peace
:peace:
'sos'
'sos'
'sos' 'halp'
'rtfm'
'rtfm'
'rtfm'
'+||\\+'
good night
'+||\\+'
'sory'
'sory'
'sory' 'oops'
'flood2'
'flood2'
'flood2' 'flood'
'google'
Google_friend
'google' 'goo'
'topic'
'topic'
'topic'
'closed'
'closed'
'closed'
:joke:
joke
:joke:
:sarcasm:
sarcasm
:sarcasm:
@--
@--
@--
%$
%$
%$
;-{)
;-{)
;-{)
({
({
({
0;o}
0;o}
0;o}
:crybaby:
crybaby
:crybaby:
'popcorn'
'popcorn'
'popcorn'
'cactus'
'cactus'
'cactus'
'rake'
'rake'
'rake'
:dislike:
:dislike:
:dislike:
:like:
:like:
:like: